422

BLOGS

Prinsjesdag vooruitzichten 2024 betreft de uitzendbranche

Op 19-09-2023 sprak de Koning de troonrede uit en presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota, vol plannen die ook jou als uitzendkracht aangaan. Onderstaand benoemen we voor jou de belangrijkste vooruitzichten omtrent de uitzendwereld.

STAP-budget wordt deels SLIM-budget


De STAP-subsidie: subsidie voor STimulering Arbeidsmarkt Positie, die je als werkzoekende of werknemer kunt aanvragen voor scholing, wordt per 2024 afgeschaft. Maar niet zonder een knallend afscheid, er blijft namelijk een bedrag van 147 miljoen euro over. Hiervan wordt 73,5 miljoen euro gebruikt om de scholingssubsidie SLIM te verhogen. Voorheen was deze subsidie voor het stimuleren van MKB-ondernemers voor leren en ontwikkelen in het MKB, maar nu is deze subsidie ook toegankelijk voor individuen.

Loondoorbetaling bij ziekte


Kleine en middelgrote werkgevers krijgen straks sneller duidelijkheid over de mogelijkheid tot vervanging van een langdurig zieke medewerker. Deze nieuwe regeling betreffende loondoorbetaling bij ziekte bevindt zich momenteel in de ontwikkelingsfase. Dit betekent kortgezegd dat werkgevers niet langer onnodig in onzekerheid hoeven te verkeren over de te nemen stappen bij langdurige ziekte van een medewerker. De regeling voorziet daarmee een snellere en meer efficiënte afhandeling van zulke situaties, wat voor zowel voor jou als werknemer als voor werkgevers positief isl.

Versoepeling regels WW-premiedifferentiatie


Er komt een aanpassing in de regels voor WW-premiedifferentiatie bij overwerk door werknemers met een vast contract. Tot nu toe lag de grens op 35 uur voordat de differentiatie inging, maar deze wordt nu verlaagd naar 30 uur. Dit betekent dat werkgevers achteraf minder vaak geconfronteerd worden met hogere WW-premies als er gemiddeld over het hele jaar meer dan 30% van de contracturen wordt overgewerkt.

Certificering uitzendbureaus


In het najaar staat een belangrijke update gepland met betrekking tot het wetsvoorstel omtrent de verplichte certificering van uitzendbureaus. Deze update komt voort uit het advies van de Raad van State, wat aangeeft dat er misschien aanpassingen of aanvullingen nodig zijn. Deze certificering zal een cruciale rol spelen in het waarborgen van de kwaliteit en integriteit van uitzendbureaus. De voorgestelde maatregelen zullen naar verwachting een positieve impact hebben op de uitzendbranche en zullen bijdragen aan een betere bescherming van zowel uitzendkrachten als opdrachtgevers.

Hervorming arbeidsmarkt


De plannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt, waarover ons laatste blog ging, worden met zorg verder uitgewerkt. Nul urencontracten gaan met pensioen en maken plaats voor een solide basiscontract met meer zekerheid qua werkroosters en inkomen. Ook worden de meest onzekere fases binnen uitzendwerk ingekort van maximaal 5,5 jaar naar maximaal 3 jaar. Daarnaast krijgt de onderbrekingstermijn bij tijdelijk werk een upgrade van zes maanden naar maar liefst vijf jaar.

Aanpak schijnzelfstandigheid


Onderdeel van de arbeidsmarktrevolutie is het aanpakken van schijnzelfstandigheid. Het kabinet werkt aan duidelijke criteria voor het bepalen van dienstverband versus ZZP-schap. Dit biedt zekerheid aan zelfstandigen en opdrachtgevers. Ook wordt er een speciaal plekje ingericht voor criteria over werken voor eigen rekening en risico.
Het PNIL-werkprogramma: Personeel Niet In Loondienst, oftewel uitzendkrachten, bevordert duurzame arbeidsrelaties in zorg, cultuur, onderwijs en kinderopvang en voorkomt schijn-zelfstandigheid. Samen met zes brancheorganisaties, de Belastingdienst en het kabinet werd in juli dit jaar een gezamenlijke overeenkomst ondertekend over het inzetten van ZZP'ers in de zorg, middels het 'Beheersingsmodel Zorg'. Dit biedt zorgorganisaties duidelijkheid over de classificatie van de arbeidsrelatie bij de inzet van ZZP'ers, een belangrijke stap tegen schijnzelfstandigheid in de sector.

Regionale mobiliteitsteams


Het regionale mobiliteitsteam is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties, om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door de dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk. Ook in de jaren 2023 en 2024 zullen zij actief blijven. De hervorming van de arbeidsmarkt in 2024 belooft een belangrijke stap vooruit te zijn, waarbij alle relevante belanghebbenden zullen samenwerken om deze veranderingen te realiseren. Deze hervorming heeft als doel om de arbeidsmarkt flexibeler, toegankelijker en rechtvaardiger te maken voor alle betrokkenen. Dit biedt een belangrijke stap naar de mogelijke nieuwe structuur die in 2024 gerealiseerd zal worden.

Werkkostenregeling


De mogelijkheid om als werkgever je team een belastingvrij extraatje te geven is een waardevol voordeel dat voortkomt uit de 'vrije ruimte' binnen de werkkostenregeling. Dit stelt werkgevers in staat om hun waardering en erkenning voor het harde werk en de inzet van hun team op een fiscaal gunstige manier te uiten. In het jaar 2023 wordt deze vrije ruimte tijdelijk verhoogd van 1,7% naar een aanzienlijke 3%. Dit betekent dat werkgevers meer ruimte hebben om hun medewerkers op een belastingvrije manier te belonen en zo te stimuleren. Maar zoals eerder was aangekondigd, wordt dit percentage vanaf 1 januari 2024 weer teruggebracht naar 1,92%. Het is daarom verstandig om als werkgever deze tijdelijke verhoging te benutten en hier rekening mee te houden in de planning van eventuele extraatjes voor het team in 2023.

Minimumuurloon per 2024


Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om werknemers minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Deze maatregel betekent dat vaste dag-, week- en maandbedragen plaatsmaken voor één en hetzelfde minimumuurloon dat van toepassing is in alle sectoren. Een eerlijke en transparante aanpak die zorgt voor gelijke kansen. Werknemers met een arbeidsduur van meer dan 36 uur per week kunnen bovendien rekenen op een welverdiende loonsverhoging. Lees hierover meer in ons blog over het nieuwe minimumuurloon per 2024.

LIV vaarwel gezegd


Het kabinet werkt aan een voorstel om het LIV: lage-inkomensvoordeel in 2025 uit te zwaaien. Hierbij zal een heroverweging van het huidige beleid ten aanzien van inkomensondersteuning voor werknemers met een lager inkomen plaatsvinden. Dit betekent dat er mogelijk andere maatregelen en stimuleringsprogramma's worden geïntroduceerd om deze groep te ondersteunen. Daarbij wordt ook gekeken naar een verbetering van het loonkostenvoordeel bij het herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers. Ook het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers gaat per 2026 met pensioen. Dit kan betekenen dat er nieuwe plannen en beleidsmaatregelen nodig zijn om oudere werknemers te ondersteunen en te stimuleren in hun arbeidsparticipatie.

OV-chipkaarten makkelijker uitdelen


De huidige regeling voor OV kaarten kan soms nogal ingewikkeld zijn. Daarom wordt voorgesteld om in het Belastingpakket 2024 OV chips altijd gericht vrij te stellen, zolang de werknemer deze ook zakelijk gebruikt. Gerichte vrijstellingen betekenen onbelaste vergoedingen. Deze voorgestelde aanpassing zal de administratieve lasten voor zowel werkgevers als werknemers aanzienlijk verlichten. Bovendien zal het zorgen voor meer duidelijkheid in het gebruik en de vergoeding van OV-kosten voor zakelijke doeleinden. Dit initiatief toont aan dat er actief gezocht wordt naar manieren om de regelgeving rondom vergoedingen en voorzieningen te vereenvoudigen en te optimaliseren, wat uiteindelijk zal zorgen voor een soepelere en efficiëntere werking van de arbeidsmarkt.

Kilometervergoeding naar €0,23


Het kabinet wil per 1 januari 2024 het maximale onbelaste bedrag per zakelijke kilometer verhogen naar € 0,23, zoals eerder afgesproken in het coalitieakkoord. Deze verhoging geldt voor zowel werknemers die onder de loonheffing vallen als voor de aftrekbaarheid van reiskosten voor IB-ondernemers. Werknemers zullen gestimuleerd worden om gebruik te maken van duurzame vervoersopties voor zakelijke doeleinden, terwijl werkgevers kunnen bijdragen aan het verminderen van de milieubelasting en mobiliteitskosten. Bovendien kan deze verhoging ervoor zorgen dat ondernemers zakelijke reizen op een efficiënte en duurzame manier  organiseren.

Geen compensatie transitievergoeding MKB bij ziekte werkgever


Kleine werkgevers die hun bedrijf beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben onder voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding. Na lang wikken en wegen is besloten dat deze compensatie niet wordt verleend bij ziekte van de werkgever. Met reden dat het beoordelen van ziekte van de werkgever praktisch onuitvoerbaar is.

Meer blogs

Ervaringen van anderen

Parkzoom 24
2922 CT
Krimpen aan den IJssel

+31 180 - 471 585
info@breevaartpersoneel.nl
© 2024 Breevaart Personeel  - Sitemap - Website realisatie door Vanderperk Groep